Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

brunovistulikum - brněnský masiv

Z čeho jsem

z drobných krystalů amfibolu, sodnovápenatého živce (plagioklasu), epidotu a křemene; v nepatrném množství se vyskytuje magnetit, pyrit, pyrhotin a limonit

Můj příběh

V místech, kde jedna litosférická deska zasouvala pod druhou, se hluboko pod povrchem Země tavily horniny a postupně vznikala žhavá magmata různého chemického složení. Někdy pronikla až na zemský povrch, ale většinou utuhla hluboko pod zemí. Vzniklo veliké a složité těleso, složené různých typů vyvřelých hornin - brněnský masiv. Většina masivu je z kyselých (SiO2 bohatých) vyvřelin jako jsou granity a granodiority, v jeho střední části se vyskytují bazické (SiO2 chudé) vyvřeliny jako gabra a hornblendity. Později, při variském vrásnění byly horniny brněnského masivu vystavny velkému tlaku. Přizpůsobily se změnou své struktury a minerálního složení.

Jak mě využívají lidé

Amfibolovec je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • metamorfóza - karbon
  • vznik hornblenditu - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Želešice

    Podívej se také