Foto

Celkový pohled

Detail

Použití

Opuková zeď

Geologická jednotka, do níž patřím

česká křídová pánev

Z čeho jsem

Z nepatrných částeček starších hornin a z uhličitanu vápenatého. Jsem přechodem mezi biochemickými sedimenty (vápenci) a klastickými sedimenty (prachovci).

Můj příběh

Na dně mělkého moře, daleko od pobřeží, se ukládaly vrstvičky vápnitých kalů. Z kalů vznikla pevná hornina - slínovec. Později moře ustoupilo a zpevněné mořské sedimenty se staly součástí souše. V pleistocénu řeka Labe vyhlodala v křídových sedimentech hluboké údolí. Později si lidé z opuky začali stavět domy. Kvalitní opuku těžili u Vehlovic ručně v v malém podzemním dolu, založeném v boku labského údolí.

Jak mě využívají lidé

Opuka se dobře opracovává. Dříve se těžila v mnoha lomech. Byla oblíbeným materiálem románských stavitelů. Nejstarší pražské kostely - bazilika Sv. Jiří na Pražském Hradě a pražské rotundy jsou postavené právě z opuky.

Geologický čas

  • vznik opuky - křída
  • Odkud jsem

    Ze starého podzemního dolu u Vehlovic (okres Mělník)

    Podívej se také